Menu Sluiten

Onze troeven

Dicht bij de leerling! / Accent op je talent! / We halen het maximale uit ieder kind! / Kleinschaligheid! / Ingericht op leren en ontwikkelen! / Elke dag verse maaltijden! / Zwemlessen voor iedereen! / Een leerkrachtenteam dat er voor gaat! / Zindelijkheid!

De Windroos is een school met een hart

Dit betekent dat wij…

… een school zijn waar ieder kind zich thuis voelt, gelukkig is, tot rust kan komen en zich geborgen voelt.

… de kinderen voorbereiden op de maatschappij van morgen. Daarom leren we ze respect en waardering op te brengen voor iedereen.

… heel veel belang hechten aan het welbevinden van kinderen, het zelfvertrouwen, zelfbeeld en de sociaal-emotionele ontwikkeling in de zin van sociale vaardigheden en omgaan met andere mensen in het algemeen.

… proberen tegemoet te komen aan de basisbehoeften van ieder kind: behoefte aan affectie, warmte, tederheid; behoefte aan veiligheid, duidelijkheid, continuïteit; behoefte aan erkenning; behoefte om zichzelf als kundig te ervaren; behoefte om moreel ‘in orde’ te zijn.

… het streven naar welbevinden bij kinderen zien als een taak van zowel de ouders als de leerkracht. Daarom vinden wij een goed contact met ouders of verzorgers van groot belang, we willen graag weten wat er thuis speelt zodat we weten welke omstandigheden een invloed kunnen hebben op het welbevinden van een kind op school. Wel zijn we er ons van bewust dat kinderen er goed in zijn om het leven op school en thuis van elkaar te scheiden.

… een school zijn waar kinderen ruimte krijgen. Ruimte voor een totale ontwikkeling, ruimte voor hun talenten en interesses. Ruimte in zijn omgang met de medemens.

… ook ruimte geven in de letterlijke zin. Wij streven ernaar ons domein groot, open en groen te houden. Een omgeving waarin men zich niet opgesloten voelt, maar waar men kan ademen, lopen, spelen en zich kan uitleven.

… inspelen op de creativiteit van onze leerlingen door hun nieuwsgierigheid te prikkelen, door hen kansen te geven om te ontdekken, om vragen te stellen en ook om fouten te mogen maken. We geven hen de kans om uit hun fouten te leren, we zien dit als een verrijking in plaats van een fout.

… houden van duidelijkheid en wederzijds respect, waarbij orde en tucht heel belangrijk zijn voor een goede samenwerking.

alle leerlingen waarderen om wie ze zijn en om wat ze doen.

… ouders als echte partners bij het schoolgebeuren betrekken. School en thuis maken beide deel uit van de leefwereld van het kind. Daarom is een goed contact heel belangrijk. We kunnen leren van elkaar en elkaar aanvullen. Samen met de ouders, willen wij (de schoolraad, de directie, de leerkrachten, het CLB, de oudervereniging, de vrijwilligers, en alle mensen die bij onze school betrokken zijn) het allerbeste voor onze kinderen.

… proberen ieder kind (of het nu vlugger of trager leert, al dan niet leermoeilijkheden heeft) op zijn eigen manier te benaderen om hen te blijven boeien. Welbevinden en betrokkenheid van de kinderen zijn essentieel. Een kind moet zich goed voelen om te kunnen leren. Daarbij gebruiken we een aantal werkvormen zoals: contract- en hoekenwerk, niveauwerk, partner- en groepswerk, zelfstandig werk,… We stimuleren daarbij een goede werkhouding. Dit betekent leergierigheid, nieuwsgierigheid, taakgerichtheid, aandacht geven, leren volhouden als het eens wat moeilijker gaat,…

… ook vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren ervaren en kennen. Heel veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden, waarden en normen, beleefdheid en gepaste mondigheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef, respect voor jezelf en voor een ander, doorzettingsvermogen, zin voor orde, openstaan voor andere ideeën,

… leren samenwerken, verdraagzaamheid, je eigen talenten en beperktheden leren kennen en er leren mee omgaan, zich weerbaar leren opstellen….

… het heel belangrijk vinden in ieder kind het positieve te zien en te benadrukken, zodat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde kunnen groeien. Dit is een basisvoorwaarde om later als evenwichtig persoon door het leven te kunnen gaan. Een luisterend oor is een noodzakelijk aspect om de leerlingen tijdens hun ontdekkingstocht optimaal te begeleiden.

… kinderen willen helpen op te groeien tot stabiele mensen, die in harmonie leven met zichzelf en hun omgeving, met een gezonde dosis zelfvertrouwen en plezier in het leven. Hier willen wij aan bijdragen door oprecht oog en oor te hebben voor alle kinderen, door ons in te leven in kinderen, empathisch te zijn voor hun gevoelens, ervaringsgerichte dialogen aan te gaan, te streven naar een fijne relatie met alle kinderen, autonomie te verlenen aan de kinderen en hen succeservaringen op te laten doen. Het is belangrijk om ons regelmatig af te vragen: zitten de kinderen lekker in hun vel? Hoe gaat het thuis? Hebben de kinderen vertrouwen in zichzelf, hun eigen kwaliteiten? Heerst er een fijn sociaal klimaat in de klas? Hebben de kinderen respect voor elkaar, accepteren ze elkaar zoals ze zijn, zorgen de kinderen voor elkaar? Is er sprake van een groepsgevoel? Voelen kinderen zich vrij in de klas en op school om open over gevoelens te praten en durven zij uit te spreken welk gedrag van andere kinderen ze wel en niet fijn vinden?

… van het basisprincipe zijn: ieder kind is uniek en mag er zijn. Eérst lekker in je vel, dan pas is er ruimte voor leren. Ieder kind heeft het recht zich goed in zijn of haar vel te voelen.

… werken binnen een team waarin alle neuzen in dezelfde richting staan, streven naar een positief welbevinden van alle kinderen en personeelsleden.

… streven naar een warme, open sfeer. Waar we op een ontspannende, georganiseerde wijze werken. Een open houding staat hier centraal waar bij de leerkracht naast het kind staat en niet erboven. De leerkracht wordt een echte coach.

… in onze school iedereen welkom heten, ongeacht afkomst, huidskleur of religie. We trachten voor een warme sfeer te zorgen door te streven naar samenhorigheid, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.

… ernaar streven dat de leerlingen graag naar onze school komen, dat ze zich er kunnen thuis voelen. Zij moeten er zich aanvaard voelen en zichzelf kunnen zijn.

… om welbevinden voor elke leerling te kunnen garanderen er vertrouwen nodig is, een kleurrijke omgeving, een ontspannen sfeer, respect voor materiaal en voor elke persoonlijkheid (elk stukje telt), een lage drempel en een open deur.

… trachten het welbevinden van leerkrachten te optimaliseren. Dit heeft ongetwijfeld een positieve invloed op de leefomgeving en het goed voelen van de leerlingen in onze school.

… het facet “op maat werken centraal doen staan binnen de visie van de school. Elk kind moet de nodige aandacht krijgen rekening houdend met kunnen en mogelijkheden. We streven er naar om uit elk kind het maximum te halen, zowel in het kunnen, het kennen als in het zijn. Op die manier staan ontplooiing en de totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal. We willen rekening houden met de mogelijkheden van de kinderen.

… we willen zorg op maat bieden in functie van differentiatie.

… door differentiatie zo flexibel mogelijk trachten les te geven en ons aan te passen waar nodig. Ervaringsgericht en het klasdoorbrekend werken zijn werkvormen die we daarbij nog diepgaander willen toepassen.

… de zin voor creativiteit willen ontwikkelen: van leren kijken, luisteren en voelen, tot zelf creatief zijn. Ieder kind heeft zijn talenten die boeiend en leerrijk kunnen zijn voor een ander.

contact met cultuur in onze samenleving noodzakelijk vinden: een tentoonstelling bezoeken, een theatervoorstelling bijwonen,… Om het leerlandschap het best tot uiting te brengen zien we een kleurrijke, gezellige omgeving die stimulerend, prikkelend en boeiend werkt. Er is een mogelijkheid om deze vaardigheden in verschillende hoeken te bereiken.

… dit alles willen verwezenlijken in een kleinschalige setting. Geen grote klassen waarin kinderen meer nummer dan kind zijn. De kinderen kennen het hele team. Het hele team kent alle kinderen.

… onze omgeving in de klas en er rond veel veiligheid en warmte bieden. Een echt thuisgevoel in een geborgen sfeer.